Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 8

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 33

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 33
Vizyonumuz - Misyonumuz

Vizyonumuz - Misyonumuz


 

VÝZYONUMUZ:

 

Kaliteyi bir yaþam biçimi olarak benimseyen, doðruluk ve güveni en önemli deðerleri olarak koruyan ALTUNKAYNAKÝNÞAAT kuruluþundan bu yana "insana saygý" ya dayanan yönetim anlayýþý ile gerek taahhüt ederek yürüttüðü inþaat iþleri ile gerekse ürettiði konut projeleri ile sektörün saygýn þirketleri arasýnda adýný farklý bir konuma yerleþtirmiþtir. ALTUNKAYNAKÝNÞAAT'da istihdamdan iþletmeye kadar her þey vizyon ve deðerler tarafýndan tanýmlanýr.

MÝSYONUMUZ:

 

35 yýllýk birikimini, toplumsal ve ekonomik yarar saðlayan önemli projeleri içeren farklý iþ alanlarýna taþýyarak yatýrýmcý kimliðiyle büyümek. Öncü olmak ve farklýlýk yaratmak ilkeleri temelinde þekillenen yatýrým politikasýný uygulayarak modern teknoloji kullanýmý, uzman insan kaynaðý, bilgi birikimi çerçevesinde oluþturduðu kurumsal kalite anlayýþý ile hizmet vermek. Uzun vadede kârlýlýðýn kaliteden geçtiðinin bilinciyle hareket etmek; her koþulda faaliyet gösterdiði sektörlerin ve ekonominin geliþimine katkýda bulunmak; her yönden güven duyulan bir grup olarak sürdürülebilirliðini saðlamak.

  

Bizden Haberler

ALTUNKAYNAK İNŞAAT YÜKSELMEYE BAŞLADI..inşaatımız devam ediyor ikinci kampanyamız başlamıştır...

ALTUNKAYNAK VAKFIKEBİR TRABZON DA


Kurumsal

Kalite


 
Copyright © 2014 Altunkaynak İnşaat Ltd. Şti.
Jetnet