Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 8

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 33

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /home/altunkay/public_html/setting.php on line 33
Sektöre Sözümüz

Sektöre Sözümüz


 

 

Karþýlýklý güven, þeffaflýk ve profesyonelliði geliþtirerek takým ruhuna dayalý bir çalýþma ortamý oluþturacaðýz.

Bütünsel firma sürecinin oluþumunda her birimiz kendi görevimizin önemini kavrayacaðýz. Kiþisel sorumluluk bilinci bizi baþarýya götüren yoldur.

Açýk ve yapýcý bir tartýþma ortamý çerçevesinde iþ arkadaþlarýmýzý ve müþterilerimizin olumlu eleþtirileri yanýnda özeleþtiri yapmaktan da mutluluk duyacaðýz.

En baþarýlý profesyonel yönetim için sürekli öðrenme þarttýr. Bizler sadece kendi mesleðimizle ilgili deðil, kurumsal olarak da sürekli öðrenmeyi uygulayacaðýz.

Kaliteye adanmýþlýðýmýz en önemli rekabet faktörümüzdür. Hizmetlerimizin yüksek performansýný saðlayan Kalite Güvence Sistemlerimizi uygulama ve iyileþtirmede elimizden gelenin en iyisini yapacaðýz.

 

Daima duruma özel çözümler üretip müþterilerimizin tatmini için uygulayacaðýz.

Müþterilerimizin tatmininden asla ödün vermeden yetkinliðimizi artýrmak üzere yeni yöntemler araþtýracaðýz.

Rekabetçiliðin desteklenmesi ve ilerletilmesinde en önemli faktörlerden biri teknolojik geliþmelerin rasyonel adaptasyonudur. Bizler teknolojik geliþmeleri hizmetlerimizin etkinliðini artýrmak için yakýndan takip edeceðiz.

Hizmet verirken iþ gücümüz, müþterilerimiz ve diðerlerinin güvenliðine en büyük önemi atfedeceðiz.

Çevre insanlýðýn en hassas ve önemli kaynaðýdýr. Yaþam standardýnýn yükseltilmesi için harcanan her çaba, çevre üzerinde kaçýnýlmaz ve kalýcý etkiler býrakýr. Hizmet verirken ortak mirasýmýz üzerinde mümkün olan en az etkiyi yaratma anlayýþýna sadýk kalacaðýz. 

Bizden Haberler

ALTUNKAYNAK İNŞAAT YÜKSELMEYE BAŞLADI..inşaatımız devam ediyor ikinci kampanyamız başlamıştır...

ALTUNKAYNAK VAKFIKEBİR TRABZON DA


Kurumsal

Kalite


 
Copyright © 2014 Altunkaynak İnşaat Ltd. Şti.
Jetnet